Japan: Sakai Summer Festival

 

Sakai Summer Festival. 2010 坂井村 Nagano, Japan.